Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta

When Your Teen Has an Eating Disorder - Practical Strategies to Help Your Teen Recover from Anorexia, Bulimia & Binge Eating
Lauren Muhlheim
2018, New Harbinger Publication, Inc, Oakland, Kanada

Kalifornialaisen syömishäiriöterapeutin Lauren Muhlheimin kirja on aivan loistavan tiivis opas siihen, miten toimia käytännössä kotona! Siinä otetaan kantaa niin hankalasta käytöksestä selviytymiseen, ruokailuihin, altistamiseen ja joustavuuden harjoitteluun, edistymisen arviointiin kuin vastuun siirtämiseenkin toipujalle. Siellä annetaan jopa valmiita vastauksia erilaisiin tilanteisiin. Siitä huolimatta, että kirja on melko lyhyt ja sen lukee nopeasti, se sisältää kaiken olennaisen.

Suosittelen perusoppaaksi kaikille perhepohjaista hoitoa kotona aloittaville lapsen tai teini-ikäisen vanhemmille. Tukena voi käyttää Muhlheimin Youtube-kanavaa, josta löytyy lyhyitä opastusvideoita erilaisiin tilanteisiin.

Help Your Teenager Beat an Eating Disorder
2005, The Guilford Press, N.Y., U.S.

"Help Your Teenager" kertoo miksi ei pidä ummistaa silmiään nuoren syömishäiriöön viittaavilta oireilta vaan hakea apua mahdollisimman pian. Osa hoitomenetelmistä tai -tahoista kuitenkin syyllistää vanhempia ja jättää epätietoisuuteen siitä, mikä on heidän osuutensa nuoren hoidossa. Kirja kertoo, miten vanhemmat voivat osallistua hoitoon, sen suunnitteluun ja toteutukseen ollen tärkeä voimavara. Kirjan lukemalla saa hyvän kuvan syömishäiriöiden vääristämästä ajatusmaailmasta ja siitä millaista käytöstä se aiheuttaa sairastuneelle sekä miten suhtautua tällaiseen käytökseen. Kirjassa vastataan myös vanhempien mieltä usein askarruttaviin kysymyksiin, kuten voiko syömishäiriöön sairastuneen kanssa käydä ruoka- tai vaatekaupassa tai miten suhtautua median antamaan kuvaan ulkonäöstä tai teinin harjoittamaan liialliseen liikuntaan. 

Oma osionsa kirjassa on se, miten saada hoito toimimaan kotona. Siinä annetaan ohjeita siitä miten vanhemmat voivat ottaa vastuun muutoksesta ja tukea sairastunutta. Kirja tukee vanhempia yhteisen rintaman muodostamissa. Tyypillisiä vanhempien suhtautumistapoja ja niiden aiheuttamia ongelmia käsitellään esimerkein ja annetaan neuvoja miten eriävistä mielipiteistä selvitään niin että rintamalinja ei rakoile. Lisäksi kirjassa kerrotaan, miten toimia yhteistyössä nuorta hoitavien tahojen kanssa sekä tunnistaa ja selvitä tilanteista, jotka voivat hankaloittaa ja hidastaa hoitoa.

"Help Your Teenager" tuo positiivisellä tavalla esiin vanhempien vastuun ja mahdollisuudet syömishäiriötä sairastavan nuoren auttamiseksi. Kirja ei syyllistä, vaan siinä korostetaan ettei syiden hakeminen nopeuta painon normalisoitumista ja toipumista. Vaikka "Help Your Teenager" on kirjoitettu amerikkalaista terveydenhuoltojärjestelmää ajatellen, se antaa hyviä vinkkejä suomalaisenkin järjestelmän kanssa painiville. Suosittelen etenkin niille, jotka vasta epäilevät nuorensa sairastuneen ja/tai ovat epätietoisia siitä miten asioiden tulisi edetä, jotta toipumista tapahtuisi.

- N -

The New Maudsley Method (2nd Edition)
2007, Routledge, Taylor&Francis Group, N.Y., U.S.


”Skills-based Learning” antaa niin syömishäiriöön sairastuneen läheisille kuin hoitohenkilökunnallekin tietoa ja käytännön taitoja, joilla auttaa sairastunutta irtautumaan syömishäiriöstä. Se auttaa huomaamaan ne sudenkuopat, jotka sen sijaan että edesauttaisivat paranemista saattavatkin pitkittää sairautta ja saada sairastuneen pitämään entistä lujemmin kiinni syömishäiriön tuomasta petollisesta turvallisuudentunteesta. Kirjassa kuvataan yksityiskohtaisesti tilanteita, joissa hyvää tarkoittava läheinen helposti tarjoaa sairastuneelle hetkellistä helpotusta ja siten estää tätä kehittämästä toipumisen kannalta välttämättömiä keinoja kestää ja hallita ahdistustaan. Useat käytännön esimerkit on esitetty havainnollisesti dialogin muodossa ja kirjoittajat esittävät konkreettisia ratkaisuja tyypillisiin tilanteisiin, joissa hoitajan luontainen reaktiomalli, ns. maalaisjärki tai äidin vaisto voikin toimia sairautta ylläpitävänä voimana.

Kirja tarjoaa myös konkreettisia välineitä, joiden avulla voi käynnistää ja ylläpitää ns. muutospuhetta. Se auttaa sairastunutta suuntaamaan katseensa tulevaisuuteen ja näkemään, mitä terveellä elämällä on tarjota sairauden tarjoaman turvallisuudentunteen, huomatuksi tulemisen ym palkitsevien asioiden tilalle.

Kirjassa käydään yksityiskohtaisesti läpi Maudsleyn lähestymistapaan liittyvät eläinvertaukset ja kehotetaan lukijaa kaiken aikaa tarkastelemaan omaa hoivakäyttäytymistään; olenko ylisuojeleva kenguruvanhempi, päälle käyvä sarvikuono vaiko lempeän päättäväinen delfiinivanhempi, joka luotsaa rakkaansa turvallisille vesille. Se opastaa tarkastelemaan niitä tunteita, joita sairaus aiheuttaa vanhemmissa ja hoitajissa; miten voin auttaa toista kohtaamaan tunteensa, jos olen itse kuin strutsi, joka vaikeuksien eteen tullessa hautaa päänsä hiekkaan? Kuinka voin tukea pahasti eksyksissä olevaa läheistäni käsittelemään ahdistustaan, jos joudun paniikkiin ja jään oman ahdistukseni lonkeroihin kuin yliherkkä meduusa? 

"Skills-based Learning" -kirja on selkeä ja johdonmukainen käytännön opas syömishäiriöiden kanssa kamppaileville perheille ja suosittelenkin sitä ensimmäiseksi oppaaksi tiellä ulos ahdistuksesta ja vihamielisyydestä kohti lempeää jämäkkyyttä. Sen avulla voi oivalluksenomaisesti muuttaa kodin ilmapiirin lämpimäksi ja tervehtymistä tukevaksi ja samalla voimaantua itse.

"Skills-based Learning" -kirja on tarkoitettu oppikirjaksi läheisille ja hoitohenkilökunnalle. Sitä kannattaakin opiskella yhdessä toisen vanhemman tai muun hoitoon osallistuvan henkilön kanssa ja samalla sopia yhteisistä linjauksista; kuinka me yhdessä ja yhteisessä rintamassa toimimme kussakin tilanteessa syömishäiriötä vastaan. Näin se tukee myös vanhempien keskinäistä suhdetta, joka usein joutuu koetukselle syömishäiriön tullessa taloon.

Kirjan kirjoittajat ovat professori Janet Treasure, jolla on yli 25 vuoden kokemus syömishäiriöiden tuloksellisesta hoidosta, Grainne Smith, jo parantuneen tyttären äiti, joka tekee aktiivista työtä syömishäiriöperheiden auttamiseksi sekä lääketieteen opiskelija Anna Crane, joka on omakohtaisesti joutunut taistelemaan tiensä syömishäiriöstä takaisin terveyteen.

Jotta myös englanninkieltä taitamattomat pääsisivät osallisiksi tämän tärkeän teoksen annista, olemme laatineet teoksen keskeisistä asioista suomenkielisen referaatin, jonka haluamme maksutta jakaa kaikkien asiasta kiinnostuneiden kanssa (ota yhteys sivupalkin lomakkeen kautta). Parhaan annin teoksesta saa, jos lukee rinnan sekä alkuperäistä teosta että suomenkielistä koostetta.

- M -

Empowering Parents to Beat Anorexia Nervosa
June Alexander, Daniel Le Grange
2009, Melbourne University Press, Australia

"My kid is back" - kirjan alusta löytyy yhden Maudsleyn menetelmän kehittäjän professori Le Grangen kirjoittama osio, joka kertoo Maudsleyn menetelmän taustasta, tehosta ja siitä miten perhepohjainen hoito toteutetaan ja mitkä ovat sen vaiheet. Kirjan lopussa on mm. kattava luettelo tieteellisistä lähteistä koskien Maudsleyn menetelmää.

Kirjassa kerrotaan kymmenen australialaisen perheen selviytymistarinat käyttäen Maudsleyn perhepohjaista hoitoa. Kaikissa tapauksissa perheen nuori on ollut vaikeasti sairas eikä aikaisemmista hoitomenetelmistä ole ollut riittävää apua. Kirjassa korostetaan sitä, etteivät perhe ja vanhemmat ole syyllisiä lapsen syömishäiriöön vaan nimenomaan lapsensa paras apu. Myös yhteisen rintaman merkitys taistelussa käy hyvin selväksi. 

Erityisen hyvänä pidin sitä, että "My kid is back" -kirjan lopusta löytyvät terapeutin kommentit koskien jokaisen nuoren ja perheen taivalta. On erinomaisen valaisevaa lukea ammattilaisen analyysi kirjassa kuvatuista tutun oloisistakin tilanteista!

- N -

Anorexia Nervosa, A Recovery Guide for Sufferers, Families and Friends
Janet Treasure, June Alexander
2013, Routledge, Taylor&Francis Group, N.Y., U.S.

"Recovery Guide" jakaantuu neljään osaan, joista ensimmäinen käsittelee anoreksiaa, sen syitä ja historiaa. Toinen osa on tarkoitettu sairastuneelle; siinä pyritään kertomaan anoreksian vaikutuksista niin psyykeen, ruumiseen kuin sosiaaliseen elämään ja korostetaan anoreksian aiheuttamia riskejä ja terveysvaikutuksia. Lisäksi siinä tarkastellaan niitä personallisuuden piirteitä, jotka voivat altistaa anoreksialle ja usein korostuvat sairauden aikana - sekä miten niitä voi muuttaa. 

Kolmas osa on tarkoitettu sairastuneen läheisille; tässä osassa pyritään tunnistamaan anorektiseen käyttäytymiseen johtavia prosesseja ja reaktiomalleja kotona sekä miten niitä pystyy muuttamaan. Myös muutokseen valmentamisesta on oma kappaleensa. Perheen yhteistyötä pyritään helpottamaan opastamalla kommunikaatiotaidoissa, rajojen asettamisessa ja ongelmanratkaisussa. Osiossa käsitellään myös syömisen haastetta, miten valvoa ruokailuja ja puuttua haitalliseen kompensaatiokäyttäytymiseen kuten oksentamiseen tai liikuntaan. Lopuksi käsitellään muita anoreksiaan liittyviä ongelmia kuin painoa; häiriintynyttä kehonkuvaa, pakkotoimintoja, masennusta ja ahdistusta.

Neljäs osa on tarkoitettu henkilöille, jotka saattavat esimerkiksi ammattinsa kautta kohdata anoreksiaan sairastuneita, kuten koulujen henkilökunta, terveydenhuoltohenkilöstö tai nuorten harrastuksia ohjaavat. Se antaa mm. hyvät valmiudet tunnistaa anoreksiaan liittyviä käyttäytymismalleja sekä ohjeita siitä miten asiaan tulisi puuttua.

"Recovery Guide" on monipuolinen ja hyödyllinen, nopeasti luettava opas monille eri ryhmille. Siitä on helppo löytää ne kohdat, joita lukija kulloinkin tarvitsee ilman koko kirjan lukemista. Kirjassa käytetään paljon esimerkkejä, jotka elävöittävät tekstiä ja helpottavat neuvojen soveltamista. Suosittelen niin perheille kuin muuten nuorten parissa toimiville.

- N -


How to Nourish Your Child Through an Eating Disorder: A Simple, Plate-by-Plate Approach to Rebuilding a Healthy Relationship with Food

2018, The Experiment, LLC, N.Y., U.S.

Tätä on kaivattu! "How to Nourish Your Child" on tarkoitettu auttamaan vanhempia rajoittavaan syömishäiriöön sairastuneen ravitsemustilan korjaamisessa ja ylläpitämisessä perhepohjaisen hoidon vaiheissa 1, 2 ja 3. Kirjan esipuheen ovat kirjoittaneet James Lock ja Neville Golden, perhepohjaisen hoidon "suuret gurut".

Kirjan ensimmäisessä osassa kerrotaan varsin selkeästi aliravitsemukseen liittyvät riskit, oireet ja löydökset sekä se, miten ravitsemustilan korjaantuminen näihin vaikuttaa. Tämä auttaa vanhempia motivoitumaan ravitsemustilan nopeaan korjaamiseen ja toisaalta myös antaa hyödyllistä tietoa, jota voi käyttää sairastuneen kanssa keskusteltaessa. Sisällysluettelosta löytyy jaottelu perhepohjaisen hoidon vaiheiden mukaan niin, että lukijan on helppo löytää kussakin vaiheessa ajankohtaiset ohjeet ja huomioitavat asiat.


Kirja antaa runsaasti konkreettisia ohjeita alkaen siitä, miten yksittäinen ateria koostetaan aina koko viikon ruokalistaan kuudella päivittäisellä aterialla. Ohjeita havainnollistetaan mm. eri ruoka-aineryhmien taulukoilla ja värikuvilla ruoka-annoksista ja annetaan runsaasti ideoita, miten toteuttaa vaihtelevia välipaloja. Kokonainen kappale on omistettu tavanomaisille ravitsemushoidon ongelmille, kuten mitä tehdä jos paino ei nouse toivotulla tavalla, sairastunut kärsii vatsavaivoista tai vaatekaapin sisältö alkaa jäädä pieneksi. Kirjassa käsitellään myös, miten suhtautua esimerkiksi kasvisruokavalioon ja veganismiin, pakkoliikuntaan, pelkoruokiin, ruokailuun matkustaessa, painosta puhumiseen ja korjaantuvaan painoon sekä miten normalisoida suhde ruokaan.


"How to Nourish Your Child" antaa erinomaista tukea perhepohjaisen hoidon toteuttamiselle ja vanhempien auktoriteetin palauttamiselle ruokapöydässä. Se rohkaisee vastuunottoon ja omiin kykyihin luottamiseen, mikä on tärkeä osa taistelussa syömishäiriötä vastaan. Kirja on käytännönläheinen ja kaikesta huomaa, että kirjoittajat ovat todella kokeneita alan ammattilaisia, jotka osaavat esittää asiansa helposti ymmärrettävässä muodossa. Suosittelen lämpimästi etenkin alkutaipaleella olevien perheiden työkalupakkiin, mutta pidemmälläkin olevat saavat varmasti kättä pidempää terveen elämän rakentamista varten.


- N -

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Keskustelu on hyvästä! Toivomme asiallisia ja rakentavia kommentteja nimellä, nimimerkillä tai ilman nimeä. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.